• کارگاههای مادر و کودک

  • بازی های سنتی

  • کلاس اشعار بزرگان

  • آموزش چرتکه

  • بازی درمانی

  • کلاس زبان انگلیسی

  • کلاس قرآن

  • کلاس نقاشی و طراحی

  • کلاس موسیقی

  • کلاس بازی های فکری